Geen evenementen
Geen evenementen

Privacy Statement ZBSV Birds

 

Op 25 mei 2018 is de Europese richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden. In Nederland is deze wet bekend onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). ZBSV BIRDS heeft in het kader van deze wet haar bestaande privacybeleid aangescherpt. Er is een Privacy Policy opgesteld en in dit Privacy Statement leggen we op transparante wijze uit welke personen en instanties, binnen en buiten de ZBSV BIRDS-organisatie, betrokken zijn bij de opslag en het verwerken van de persoonsgegevens, die door onze leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties aan ons beschikbaar zijn gesteld. De Privacy Policy van ZBSV BIRDS is opgesteld naar het model van de Stichting AVG voor Verenigingen. Het doel van deze stichting is verenigingen te ondersteunen bij de invoering van maatregelen, die nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Sportkoepels als NOC*NSF en de KNBSB zijn aangesloten bij deze stichting. ZBSV BIRDS is via de KNBSB aangesloten. In de Privacy Policy staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doel en hoe de opslag en de beveiliging is geregeld. Volgens de AVG hebben alle personen, die wij in onze administratie hebben geregistreerd, het recht op inzage en wijziging van de persoonsgegevens, die zij aan ZBSV BIRDS beschikbaar hebben gesteld. Bij ZBSV BIRDS kan dat op de volgende manieren:

Via beide methoden komen de door de eigenaar ingevoerde wijzigingen of correcties in de ledenadministratie van ZBSV BIRDS terecht. De ledenadministrateur krijgt hiervan een melding. Mochten er bij de ledenadministrateur twijfels zijn over de herkomst van de wijzigingen, dan wordt direct contact opgenomen met de eigenaar van de gegevens.

ZBSV BIRDS doet er binnen haar vermogen alles aan zich aan de wet te houden en de privacy van haar leden, vrijwilligers, donateurs en overige relaties te beschermen. Bescherming van de privacy binnen onze vereniging is ook een vorm van onderling respect. Niemand wil dat zijn persoonsgegevens op straat komen te liggen. ZBSV BIRDS vertrouwt er daarom op dat alle leden en vrijwilligers altijd zorgvuldig en integer omgaan met de persoonsgegevens van clubgenoten.

Hieronder is te lezen hoe wij de bescherming van persoonsgegevens regelen in onze relatie met de KNBSB, welke bedrijven betrokken zijn bij de opslag en verwerking van persoonsgegevens en welke vrijwilligers binnen onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens. 

Spelende leden en niet-spelende leden (dit zijn functionarissen die de sport zelf niet beoefenen, maar wel direct betrokken zijn bij de sportbeoefening, zoals coaches, teammanagers, bestuursleden en wedstrijdsecretarissen) worden bij inschrijving als lid van ZBSV BIRDS automatisch tevens lid van de Koninklijke Baseball en Softball Bond (KNBSB). De aan ZBSV BIRDS opgegeven persoonsgegevens van deze zogenoemde bondsleden worden, exclusief de betaalgegevens, automatisch doorgegeven aan de KNBSB. Bondsleden zijn aan de KNBSB contibutie verschuldigd. Deze contributie wordt voor ZBSV BIRDS-leden door ZBSV BIRDS voldaan.

De KNBSB heeft een eigen privacybeleid. ZBSV BIRDS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die het gevolg is van misbruik of lekken van persoonsgegevens door of via de KNBSB.

 

KNBSB/Sportlink

De KNBSB en iedere aangesloten vereniging, dus ook ZBSV BIRDS, maakt voor de ledenadministratie gebruik van het systeem Sportlink. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een door Sportlink beheerde en beveiligde omgeving. De medewerkers van ZBSV BIRDS, die daarvoor door het bestuur zijn geautoriseerd, hebben via een beveiligd (gebruikersnaam, wachtwoord en captcha-code) internetportaal toegang tot deze persoonsgegevens. Sportlink garandeert middels haar standaards voorwaarden voor Verenigingen dat zij alle gangbare maatregelen neemt voor de bescherming van de gegevens. Daarbij moet gedacht worden aan regelmatig updaten van de software, het regelmatig maken van back-ups en het versleutelen van de opgeslagen data. Artikel 9 van deze voorwaarden geldt als een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

 

E-mail nieuwsbrief

Voor het opstellen en distribueren van haar nieuwsberichten maakt ZBSV BIRDS gebruik van de gegevens die in Sportlink bekend zijn. Met alle personen, die in onze administratie zijn geregistreerd, heeft ZBSV BIRDS een sociale of zakelijke band. In de nieuwsbrief wordt onder meer door het bestuur informatie verstrekt, die relevant is voor de relatie met die personen. Alle leden, vrijwilligers, donateurs en relaties worden daarom bij inschrijving in de ZBSV BIRDS-ledenadministratie automatisch ingeschreven als nieuwbrief abonnee.

 

Incidentele dienstverleners/verwerkers

Met name voor het vervaardigen van op naam gesteld drukwerk, zoals bijvoorbeeld ledenpassen of papieren mailings, zal ZBSV BIRDS naam en adresgegevens aan dienstverleners beschikbaar stellen. Ter bescherming van deze persoonsgegevens zal ZBSV BIRDS met betreffende dienstverleners altijd een verwerkersovereenkomst sluiten. De dienstverleners verplichten zich daarbij de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te zullen gebruiken en deze na uitvoering van de opdracht te vernietigen of weer bij ZBSV BIRDS in te leveren. De organisatie van ZBSV BIRDS bestaat volledig uit vrijwilligers. Een aantal van deze vrijwillige medewerkers heeft voor het uitoefenen van hun functie toegang nodig tot de persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers, donateurs en relaties. Het betreft de volgende functies: bestuursleden, commissieleden, scheidsrechterscoördinatoren, ledenadministrateur en systeembeheerder. Functionarissen kunnen toegang tot de persoonsgegevens aanvragen bij het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De aanvraag dient vergezeld te gaan van een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Na goedkeuring geeft het bestuur de systeembeheerder opdracht de betreffende functionaris op te nemen in het gebruikersregister van Sportlink. De systeembeheerder koppelt de gebruiker aan een bij de functie passend profiel. In dit profiel is vastgelegd welke systeemfuncties en welke gegevens in Sportlink kunnen worden gebruikt. De systeembeheerder van ZBSV BIRDS is verantwoordelijk voor het beheer van het gebruikersregister en bijbehorende bevoegdhedenschema's (profielen). Naast de systeembeheerder heeft alleen de secretaris van de vereniging toegang tot deze informatie. Medewerkers die langer dan zes maanden achtereen geen gebruik hebben gemaakt van hun toegang tot Sportlink, worden door de systeembeheerder uit het gebruikersregister verwijderd.

Voor teambegeleiders gelden de onderstaande regels.

 

ZBSV BIRDS Geheimhoudingsverklaring

Teambegeleiders (coaches, teammanagers, teamcoördinatoren en contactouders) hebben voor de communicatie met hun teamleden persoonsgegevens nodig. Het gaat dan meestal om roepnaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Teambegeleiders kunnen deze gegevens zelf opvragen bij de teamleden of ouders/verzorgers van jeugdleden. Hiermee geven de betreffende leden of ouders/verzorgers impliciet toestemming voor het gebruik van de gevraagde persoonsgegevens. Teambegeleiders kunnen de persoonsgegevens ook aanvragen bij de ledenadministratie. De ledenadministrateur zal de gegevens pas leveren nadat de teambegeleider een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. De ledenadministrateur zal niet meer persoonsgegevens beschikbaar stellen dan die voor het doel nodig zijn. Het spreekt voor zich dat de teambegeleider zich strikt dient te houden aan de in de geheimhoudingsverklaring opgenomen bepalingen. Alleen de secretaris van de vereniging en de ledenadministrateur zijn bevoegd persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Andere verenigingsfunctionarissen, die uit hoofde van hun functie inzage hebben in de persoonsgegevens, mogen dat op grond van hun geheimhoudingsverklaring niet! Teambegeleiders die voor de communicatie met de (ouders/verzorgers van) teamleden gebruik maken van systemen of apps als Teamers (r), dienen zich hierbij zelf te registreren en moeten ook de betrokken (ouders/verzorgers van) teamleden vragen dit te doen. Hiermee verklaren zij akkoord te gaan met de voorwaarden en privacyregels van de desbetreffende provider. ZBSV BIRDS beschouwt het gebruik van Teamers(r) en soortgelijke apps als privé-initiatieven, die buiten haar Privacy Policy vallen. ZBSV BIRDS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die het gevolg is van misbruik of lekken van gegevens door of via dergelijke providers. ZBSV BIRDS adviseert haar leden bij het in gebruik nemen van genoemde communicatiemiddelen vooraf altijd goed de voorwaarden en de privacyregels te bestuderen.

 

 

Gisteravond is tijdens de ALV Lilion Overdijk benoemd tot Lid van Verdienste, als dank voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

Erwin Pieters: 'Een duel goed leiden: dat geeft de grootste kick'

Lees meer >

Weer een mooi nieuw spandoek van een leuke bekende sponsor van de club.

Kleed het weer mooier aan.

Namens de club bedanken we Roland Wubben van Wubben Meubels voor wat hij allemaal voor onze club doet en betekent.

Weer een trotse sponsor erbij voor ons mooie complex.

Namens de club bedanken we Andre Gijsbertse.

Rovasta overhandigd  aan teammanager  Andre gijsbertse de uit shirts voor het heren 1 honkbal team. 

De spelers zullen in dit mooie shit met trots in spelen. Birds wil Rovasta  bedanken voor hun steun en mooie shirts.